گواهینامه ها و تقدیرنامه ها

گواهینامه و تقدیر نامه ها | وبسایت رسمی سعید اشتیاقی
گواهینامه و تقدیر نامه ها | وبسایت رسمی سعید اشتیاقی
تقدیر نامه خدمت به خلق | سعید اشتیاقی
نمایشگاه خودرو | سعید اشتیاقی
تفدیرنامه هیئت | سعید اشتیاقی