روز جوان برهمه جوانان مباركباد

امسال ولادت جوان امام حسين (ع)حضرت علي اكبر و يا همان روز جوان در كشور ما با دوران پر درد بحران ويروس كرونا مقارن شده است
إيثار و فداكاري جوانان در اين بحران مثال زدني است
و چه زيبا جواني از كادر درماني كشور كه مراسم ازدواج خود را به دليل خدمت رساني بيشتر بيماران به تعويق مياندازد و يا جواناني جهادي كه در عرصه توليد ماسك و وشوينده و مواد ضد عفوني كننده به ايفاي نقش مي پردازند و يا ديگري با ارسال ملزومات مورد نياز كادر درمان به انجام مسيوليت اجتماعي فردي و يا شركتي خود ميپردازند
از نظر جامعه شناسان جوانان به عنوان نيروي محرك ،منبع انرژي و موتور پيشران قطار توسعه و پيشرفت جوامع هستند
آنها نقش بسزايي در تعيين جهت گيري و توسعه اقتصادي ،جوامع دارند
بكار گيري از اين عناصر كليدي باعث پيشرفت ،صلح و اميدواري به آينده ميگردد .

از شاخصه هاي توسعه انساني سازمان ملل متحد كه از طريق ميزان توسعه و رفاه در كشورها ارزيابي ميگردد ميزان جمعيت جوان است كه يك عامل جدي تغيير ،تحول و توسعه در تمام ابعاد پنداشته ميشود و اگر كشورها جمعيت جوان شان را خوب مديريت كنند به رفاه و توسعه دست خواهند يافت
اگر به سطح توسعه و رفاه در تمام كشور نظر انداخته شود بيشترين سهم تلاش و كوشش در اين راستا محصول كار جوانان بوده است
سال ١٣٩٩ با نام گيري راهبردي مقام معظم رهبري به نام جهش توليد با جهش در اعتماد به جوانان كارآمد اين حوزه و اتخاذ تصميمات بنيادي و همسو شدن دستگاههاي اجرايي مربوطه و داشتن نقشه راه بجاي حرف و شعار زدگي و برگزاري سمينار ميشود در جهت تحقق گام برداشت
از موارد ديگر ميتوان حذف قوانين خلق الساعه و اتخاذ سياستهاي تشويقي در جهت ايجاد رغبت و ورود صاحبان سرمايه در عرصه توليد را ذكر كرد
چرا كه جهش در اين بخش نيازمند بازيگران جديد با سرمايه گزاريهاي جديد ميباشد و ايجاد بستر امن و جذاب از مقدمات آن است

Post Views: 6