هفته جهانی کار آفرینی بزرگترین جشن جهانی نو آوران و کار آفرینان است .

کسانی که شروع به راه اندازی ایده ها میکنند و رشد اقتصادی را افزایش و رفاه انسانی را گسترش میدهند .

به گزارش افکار نیوز ، در جوامع پیشرفته کار آفرینان محترمترین و ارزشمند ترین افراد آن جامعه هستند که شغل ایجاد میکنند و مالیات میدهند و تبع آن باعث رشد و توسعه اقتصادی میگردند در طول یک هفته هر ماه نوامبر ،هفته جهانی کار آفرینی مردم رادر همه جا فعالیت های محلی ،ملی و جهانی آشنا میکند تا به آنها کمک کند تا گام بعدی در مسیر کار آفرینی خودرا بگیرند .این فعالیت ها ،از رقابت ها و رویداد های بزرگ تا شبکه های صلح آمیز ،شرکت کنندگان را به امکانات جدید و فرصت های هیجان انگیز معرفی میکند .

در تعریف کار آفرینی حتما می بایست به این نکته مهم توجه داشت که این مقوله کاملا با اشتغال متفاوت است و آنجایی ما نام از کارآفرینی نام میبریم که با نو آوری صورت گیرد ظرفیت و تمایل به توسعه ،سازماندهی و مدیریت سرمایه گذاری تجاری همراه با هر یک از خطرات آن به منظور سود و ارزش آفرینی واضح ترین مثال کارآفرینی شروع کسب و کار جدید است .

در اقتصاد ،کار آفرینی همراه با زمین ، کار ، منابع طبیعی و سرمایه می تواند سود ایجاد کند . روحیه کار آفرینی با نوآوری و ریسک پذیری مشخص می شود و بخش مهمی از توانایی یک ملت در موفقیت در بازار جهانی همیشه در حال تغییر و به طور فزاینده رقابتی است .

اما زیست بوم مکار آفرینی در ایران اخیرا دستخوش تغییر شده یعنی بدین صورت که باعث بوجود آمدن فرصتهای بسیاری برای ظهور کسب و کارهای نو یا همان استارت آپ ها گردیده است اگر چه برخی معتقدند این موج حبابی بیش نیست و هیچگاه نمی تواند سیستم های اقتصادی غول پیکر و ریشه دار گردد اما به هر حال امروزه روز توانسته سهم قابل توجهی از اقتصاد ایران را از ان خود کند به گفته مکنزی (mckinsey global institute) تا سال 2025 ،در مجموع 800 هزار شغل جدید جایگزین آنها می شود . که به اهمیت موضوع این نوع کسب و کارها اشاره دارد .

در نگاه جهانی به نحوه برخورد دولتها با این کسب کارها میتوان گفت که انها فقط یک نقش بازی میکنند و آن فقط تسهیلگری است و نه اینکه با ایجاد موانع مانع رشد آنها گردند در کشور ما دولت با دادن وام جوانان این عرصه را مقروض کرده و باعث پیش آمدن مشکلی بر دیگر مشکلات آنان گردیده است تسهیلگری به معنای واقعی فراهم نمودن بستر رشد کارآفرینانه یعنی سیاستهای تشویقی که باعث ورود دیگر کارآفرینان به این عرصه گردد .

کارآفرینان ایرانی در حالی این هفته را پشت سر گذاشتند که حال خوشی را درماه اخیر تجربه نکرده اند حال بدی که محصول تحریمات خصمانه امریکا از یک طرف و دیگر و مهمتر بی تدبیری داخلی از باعث تشدید این اوضاع مناسب بر آنها گردیده است بواقع آنان سربازان خط مقدم این جنگ اقتصادی هستند آنان در جنگ اسیب های بسیاری دیده ولی همچنان ایستاده و مقاومت میکنند و از دولت هیچ درخواست و پشتیبانی نمیخواهند مگر اینکه فضا و بستر را بر آنان تنگ نکنند .

 

سعید اشتیاقی دانشجوی دکترای کار آفرینی