دولت در اقتصاد تصدی‌گري نکند

سعيد اشتياقي، ‌عضو اتاق بازرگاني تهران در گفت‌وگو با رسالت: ماليات و امور بازرگاني دو مقوله‌ به نظر جدا اما جدايي ناپذير است و قوانين مالياتي تاثير بسزايي بر تجارت و اقتصاد داخلي دارد،‌ همواره صحبت از مديريت کشور و تامين بودجه از طريق ماليات بوده است اما از نگاه ديگر گاهي همين قوانين مالياتي […]