از چین درد گرفتیم ولی درس نه!

از چین درد گرفتیم ولی درس نه!

از چین درد گرفتیم ولی درس نه! از چین بیاموزیم: درد گرفتیم ولی درس نه / کرونا می گیریم ولی درس نه.در بین کشورهای جهان کشوری که تقریبا 20 % جمعیت جهان را در خود جای داده یعنی از هر 5 نفر در جهان یک نفر در آن جا زندگی می کند و تقریباً 20 […]