جوان مومن انقلابی کیست؟

 

#جوان_مؤمن_انقلابي محدود به مجري توانمند سيما و يا انكه خوب مينويسد و يا خوب مداحي ميكند نميشود گاهي جوان مؤمن انقلابي را بايد در شهركهاي صنعتي جست او كه با هزار مصيبت كارخانه خود را سراپا نگه داشته تا كارگرانش بيكار نشوند يا جوانان فعال حوزه #استارت_آپها
براي من جوان #صادركننده نمونه ملي انقلابي است چرا كه ارزآوري ميكند و باعث #اشتغال ،رشد و توسعه اقتصادي ميگردد .
آناني كه با وجود مهيا بودن شرايط ماندن و ساختن در كشور را به مهاجرت ترجيح دادند

Post Views: 15